ជា សុខជា

ជា សុខជា

Chea sokchea

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster
  2. PHP & My SQL
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap