ស្រី សន្តិវិនន័រ

ស្រី សន្តិវិនន័រ

Srey Santewinner

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation