ស្រី សន្តិវិនន័រ

ស្រី សន្តិវិនន័រ

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation