ឃិន ភារៈ

ឃិន ភារៈ

Khin Pheareak

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Chenla University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation