ឃិន ភារៈ

ឃិន ភារៈ

​មកពី ៖ Chenla University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation