ស៊ឹង វីរ៉ា

ស៊ឹង វីរ៉ា

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop