ស៊ឹង វីរ៉ា

ស៊ឹង វីរ៉ា

Soeng Vira

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop