វ៉េង ពេជ្ររស្មី

វ៉េង ពេជ្ររស្មី

Veng Pichraksmey

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop