វ៉េង ពេជ្ររស្មី

វ៉េង ពេជ្ររស្មី

​មកពី ៖ Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop