ម៉ែន សុបញ្ញា

ម៉ែន សុបញ្ញា

Men Sopanha

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing