ម៉ុច ភក្រ្តា

ម៉ុច ភក្រ្តា

Moch Pheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++