ហ៊ន សុខសេរី

ហ៊ន សុខសេរី

Phon Sokserey

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី IT Step Academy

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5