លឹម លីន សែ

លឹម លីន សែ

Loem Lin Se

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming