លីម តាយសេង

លីម តាយសេង

Lim Tang Seng

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap