ម៉ន ប៊ុនថារិទ្ធ

ម៉ន ប៊ុនថារិទ្ធ

Man Buntharith

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី National Committee for Sub-national Democratic Development - NCDD

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop