ម៉ន ប៊ុនថារិទ្ធ

ម៉ន ប៊ុនថារិទ្ធ

​មកពី ៖ National Committee for Sub-national Democratic Development - NCDD

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop