វឿន សុត្ថាវីត

វឿន សុត្ថាវីត

Voeurn Sothavith

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming