ស្វាត់ សុវណ្ណីយ៍

ស្វាត់ សុវណ្ណីយ៍

Svath Sovaney

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop