ស្វាត់ សុវណ្ណីយ៍

ស្វាត់ សុវណ្ណីយ៍

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop