នូ ពេជ្រថាវ៉ាត់

នូ ពេជ្រថាវ៉ាត់

Nou Pichthavath

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា