នូ ពេជ្រថាវ៉ាត់

នូ ពេជ្រថាវ៉ាត់

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា