នូ ពេជ្រថាវ៉ាត់

នូ ពេជ្រថាវ៉ាត់

Nou Pichthavath

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា