អឿង សុវិចិត្រា

អឿង សុវិចិត្រា

Oeung Sovichetra

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស International School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++