អឿង សុវិចិត្រា

អឿង សុវិចិត្រា

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស International School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++