ចន្ឋី សុមេត្តា

ចន្ឋី សុមេត្តា

​មកពី ៖ National Committee for Sub-national Democratic Development - NCDD

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop