សុក​ គឺមឡេង

សុក​ គឺមឡេង

Sok Kimleang

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning