ប៉ិច ពិសិត

ប៉ិច ពិសិត

Pech Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Adobe Photoshop