សាគុណព្រហស្បតិ៍

សាគុណព្រហស្បតិ៍

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Database Programming