សាគុណព្រហស្បតិ៍

សាគុណព្រហស្បតិ៍

Sa KunProhors

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Database Programming