ទៀង ចន្ទ័ដាឡែន

ទៀង ចន្ទ័ដាឡែន

Teang Chandalen

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming