ម៉ាត់ អូពៃទី

ម៉ាត់ អូពៃទី

Math Opeyty

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Adobe Photoshop