ម៉ៅហាក់ សេងហួត

ម៉ៅហាក់ សេងហួត

Mao HakSenghuot

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5