ប៉ាន់ ធីតារ៉ានីន

ប៉ាន់ ធីតារ៉ានីន

Pann Thydaranen

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++