ប៉ាន់ ធីតារ៉ានីន

ប៉ាន់ ធីតារ៉ានីន

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++