ប៉ាន់ ធីតារ៉ានីន

ប៉ាន់ ធីតារ៉ានីន

Pann Thydaranen

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++