សឹង សូវណ្ណៈ

សឹង សូវណ្ណៈ

Soeung Sovannak

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. SQL Server 2008 (Developer)
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming