ភឹន លីហ៊ាង

ភឹន លីហ៊ាង

Phoen Lyheang

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++