ហុង ម៉េងហ៊ាត់

ហុង ម៉េងហ៊ាត់

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation
  3. C# Database Programming