ធឿន ចន្ទ័ធារី

ធឿន ចន្ទ័ធារី

Thoeun Chantheary

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++