សាម៉ន ម៉ាណែត

សាម៉ន ម៉ាណែត

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming