សាម៉ន ម៉ាណែត

សាម៉ន ម៉ាណែត

Saman Manet

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming