យ៉ាង ក្លេម៉ង់ណាន់

យ៉ាង ក្លេម៉ង់ណាន់

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning