ស្រ៊ុន បញ្ញា

ស្រ៊ុន បញ្ញា

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning