ស្រ៊ុន បញ្ញា

ស្រ៊ុន បញ្ញា

Srun Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning