ឈន សៅរ៍សុពល

ឈន សៅរ៍សុពល

Chhorn Sao Sopul

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5