ពិសិដ្ឋ បញ្ញា

ពិសិដ្ឋ បញ្ញា

Piseth Pagna

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី University of Health Sciences (U.H.S)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator