វី ឆៃវ័ន

វី ឆៃវ័ន

Vy Chhayvoin

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript
  2. PHP & My SQL