ជិន ធី

ជិន ធី

Chen Thy

ឆ្នាំសិក្សា 2017

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop