ឈឿន ភឿក

ឈឿន ភឿក

Chhoeurn Phoeurk

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++