ឈឿន ភឿក

ឈឿន ភឿក

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន-NU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++