ហេង វ៉ាន់សៀង

ហេង វ៉ាន់សៀង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++