ហេង វ៉ាន់សៀង

ហេង វ៉ាន់សៀង

Heng VanSeang

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++