ឈឿន ម៉ីងស៊ឹង

ឈឿន ម៉ីងស៊ឹង

Chhoeun MingSeung

ឆ្នាំសិក្សា 2016

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++