ឈឿន ម៉ីងស៊ឹង

ឈឿន ម៉ីងស៊ឹង

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++