ឈឿន ម៉ីងស៊ឹង

ឈឿន ម៉ីងស៊ឹង

Chhoeun MingSeung

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++