ហេង ​ម៉េងហៀង

ហេង ​ម៉េងហៀង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. Joomla Developer
  3. OOP PHP
  4. PHP & My SQL
  5. VB.NET Beginning
  6. VB.NET Beginning
  7. Website Design With CSS

ស្នាដៃ