សុខ ពុទ្ឋារៈ

សុខ ពុទ្ឋារៈ

Sok Puthearak

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. PHP & My SQL
  3. VB.NET Beginning
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន