ណេន ប៊ុនម៉ា

ណេន ប៊ុនម៉ា

Nen Bunma

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++