ហេង សុវណ្ណតារា

ហេង សុវណ្ណតារា

Heng Sovandara

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning