ម៉ៅ តារា

ម៉ៅ តារា

Mao Tara

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript
  2. OOP PHP
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS