អាន សុទ្ឋារ័ត្ន

អាន សុទ្ឋារ័ត្ន

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning