អាន សុទ្ឋារ័ត្ន

អាន សុទ្ឋារ័ត្ន

An Sothearoth

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning