ទូច ពុទ្ឋិស័ក

ទូច ពុទ្ឋិស័ក

Touch Outhisak

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning