ទូច ពុទ្ឋីស័ក

ទូច ពុទ្ឋីស័ក

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning