ហ៊ី ផាន់ណា

ហ៊ី ផាន់ណា

​មកពី ៖ ស្នាក់នៅវត្តកោះទៀវ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា