ផៃ ថាវីរៈ

ផៃ ថាវីរៈ

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. OOP PHP
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS