ហែម ចន្ទ័រ៉ូណា

ហែម ចន្ទ័រ៉ូណា

Hem Chanrona

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++