ហែម ចន្ទ័រ៉ូណា

ហែម ចន្ទ័រ៉ូណា

Hem Chanrona

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++