ហែម ចន្ទ័រ៉ូណា

ហែម ចន្ទ័រ៉ូណា

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++