ប្រាក់ ដារ៉ារិទ្ឋ

ប្រាក់ ដារ៉ារិទ្ឋ

Prak Dararith

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++