ប្រាក់ ដារ៉ារិទ្ឋ

ប្រាក់ ដារ៉ារិទ្ឋ

Prak Dararith

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++