ប្រាក់ ដារ៉ារិទ្ឋ

ប្រាក់ ដារ៉ារិទ្ឋ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++