ប្រាក់ ស៊ីណាត

ប្រាក់ ស៊ីណាត

Brak Sinat

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++