វុឌ្ឍន៍ សច្ចះបូរមីម

វុឌ្ឍន៍ សច្ចះបូរមីម

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++